Lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt 3. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tải đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 – Global Success trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Global Success

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Listen and write

2. Listen and tick.

Listen and tick

Listen and tick

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the age of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Describing things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Asking and answering questions about pets

6. Talking about someone’s toys

7. Talking about what someone is doing

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

10. Asking and answering questions about the job of a family member

Note:

Teacher may use the flash cards of Units 11 – 20 and real things, pictures, … for this Speaking test.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1. ???? 2. ✔ 3. ✔ 4. ????

4.

1. mother 2. park 3. father 4. cycling 5. flying 6. dog

5.Suggested language:

1. – How old is he / she / your father / mother /?

– He’s / She’s ______ (age).

2. – Where’s the ____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. The ________ is _________ (big, new, old, …)

The ________ are ________ (big, new, old, …)

4. – Would you like some ___________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Do you have any __________ (pets)?

– Yes, I do. / No, I don’t.

6. They have __________ (toys).

7. I’m _________________ (dancing, drawing a picture, …)

8. He’s / She’s ____________ (cycling, flying a kite, …)

9. What’s the __________ doing? It’s _____________ (climbing, swinging, …)

10. – Is your father / mother / _______ (teacher, nurse, …)?

– Yes, he / she is. / No, he / she isn’t.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!