Lớp 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 năm 2023 – 2024 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start

I. Choose the odd one out

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start

1. A. father B. mother C. student D. cousin
2. A. color B. red C. pink D. purple
3. A. go to bed B. aunt C. wake up D. sing
4. A. hello B. hi C. hey D. goodbye
5. A. bird B. black C. cat D. fish

II. Look at the picture and complete the words

Tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1. How do you _______ “Download”?

A. sepll

B. spells

C. spell

D. slelp

2. What color is your bag? It’s ___________.

A. a bird

B. eight

C. great

D. yellow

3. Where _______ your friend from? She’s from America

A. is

B. are

C. am

D. be

4. How are you? – ____________

A. I’m eight

B. Fine, thanks you

C. I fine, thanks

D. I’m fine, thank you

5. _________ your room! It’s so messy.

A. Wake

B. Clean

C. Go

D. Do

IV. Reorder these words to have corrrect sentneces

1. bother/ often/ homework/ My/ his/ does/ every day/ ./

___________________________________________________

2. like/ Do/ parents/ your/ singing/ ?/

___________________________________________________

3. meet/ It’s/ to/ nice/ you/ ./

___________________________________________________

4. my/ This/ mother/ is/ ./

___________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

4. D

5. B

II. Look at the picture and complete the words

1. clean your room

2. dog

3. go to bed

4. singing

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. A

4. D

5. B

IV. Reorder these words to have corrrect sentneces

1. My brother often does his homework every day.

2. Do your parents like singing?

3. It’s nice to meet you.

4. This is my mother.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!