Giáo viên

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

Để giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục, Monica xin giới thiệu đến các bạn Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đề cương nêu rõ nội dung ôn tập cho môn kiến thức chung khi thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

Tập trung phân tích làm rõ các nội dung sau

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

I – Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của quốc hội khóa 12)

1. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

2. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

II – Luật giáo dục 2005 (38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khóa 11),

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009(44/2009/QH12 ngày 25/11/2009)

– Nghị định 75/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục ngày 02/08/2006

– Nghị định 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

– Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

1. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống GD quốc dân

2. Yêu cầu về phương pháp giáo dục

3. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.

III – Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ GDĐT

1. Nhiệm vụ, quyèn hạn của trường trung học

2. Các hoạt động giáo dục và mục đích của các hoạt động giáo dục trong trường trung học

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường trung học

IV – Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học, các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường tiểu học

V – Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT)

1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

2. Các trường hợp không được dạy thêm, học thêm

3. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

4. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

VI – Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nghập quốc tế”. ngày 04/11/2013

– Nghị quyết 44/NQ-CP chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế

– Chương trình hành động 02-CTr/TU thực hiện nghị quyết số 29-NQ-TW của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế”

1. Mục tiêu tổng quát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

4. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo

VII – Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX (01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT)

1. Nhiệm vụ của trung tâm GDTX

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trung tâm GDTX

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!