Giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Đạo đức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Đạo đức giúp thầy cô nhanh chóng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Đạo đức trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên trên taphuan csdl. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn csdl môn Đạo đức

Câu 1. Các năng lực được hình thành, phát triển trong môn Đạo đức gồm những năng lực nào?

A. Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, nàng lực tìm hiểu và tham gia
hoạt động kinh tế – xã hội.

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Đạo đức

Câu 2. Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội trong môn Đạo đức gồm các năng lực cụ thể nào?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 3. Định hướng phương pháp dạy học trong Chương trình giáo dục phố thông tổng thể liên quan đến những yếu tố nào?

B. Vai trò của giao viên, vai trò của học sinh, các loại hoạt động của học sinh, các hình thức hoạt động học tập.

Câu 4. Việc tự học của học sinh được trong môn Đạo đức thể hiện qua các khâu, các bước nào?

C. Lập kế hoạch hoạt động, tiến hành các hoạt động, kiểm tra quá trình thực hiện hoạt động,
đánh giá quá trình tham gia, thực hiện hoạt động.

Câu 5. Quá trình dạy học môn Đạo đức được tổ chức qua những hoạt động nào?

A. Khởi động, hình thành tri thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

Câu 6. Việc phát triển tư duy của học sinh trong môn Đạo đức đòi hỏi giáo viên thực hiện những yêu cầu gì?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 7. Phương pháp tổ chức trò chơi được vận dụng trong môn Đạo đức có thê được tô chức cho hoạt động nào?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 8. Phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức giúp học sinh xác định được những vân đề gì?

D. Cả 3 ý trên.

Câu 9. Đặc trưng của phương pháp rèn luyện trong môn Đạo đức là giúp học sinh hình thành được kết quả gì?

C. Hành vi

Câu 10. Phương pháp dự án trong môn Đạo đức có những đặc trưng gì?

B. Định hướng thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn xã hội, tính phức hợp, định hướng sản phẩm.

Câu 11. Khi xác định mục tiêu của bài học đạo đức, giáo viên cần căn cứ vào những yếu tô cơ bản nào?

E. Cả 4 ý trên

Câu 12. Để lựa chọn và xây dựng nội dung bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học trong qua trình thiết kế bài học đạo đức, giáo viên cân căn cứ vào những yếu tố nào?

C. Nội dung và yêu câu cân đạt của Chương trình môn đạo đức, mục tiêu của bài học đã đề ra,
bối cảnh cuộc sống, thực tiễn địa phương, khả năng, hứng thú của học sinh, tỉnh tích hợp của
nội dung bài học liên quan các môn học khác.

Câu 13. Khi thiết kế hoạt động tại hiện trường cho bài học trong môn Đạo đức, giáo viên cần xác định những yếu tố nào?

C. Mục tiêu, nội dụng, phương pháp, quy mô học sinh tham gia, thời gian học tập tại hiện trường, phương tiện, sự phối hợp với các lực lượng giáo dục, việc đánh giá hoạt động.

Câu 14. Cấu trúc của một kế hoạch dạy học bài đạo đức phát triên năng lực gồm những yếu tố nào?

D. Cả 3 ý trên

Câu 15. Mục tiêu bài học đạo đức gồm có những nội dung gì?

A. Kiến thức, thái độ, kỹ nằng, hành vi và những biểu hiện phẩm chất, năng lực cần hình thành
và phát triển cho học sinh qua bài học.

Câu 16. Mỗi bài học đạo đức có thể được tổ chức qua các hoạt động nào?

B. Khởi động, hình thành trị thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

Câu 17. Cấu trúc một hoạt động trong kế hoạch dạy học bài đạo đức gồm có những yếu tố nào?

C. Tên của hoạt động, mục tiêu hoạt động, các bước tiến hành hoạt động.

Câu 18. Mục đích kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học môn Đạo đức là gì?

D. Cả 3 ý trên.

Câu 19. Những ai tham gia kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Đạo đức?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 20. Trong dạy học môn Đạo đức, có những phương pháp kiêm tra, đánh giá nào?

C. Vấn đáp, đối thoại, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, quan sát, trắc nghiệm tự luận, trắc
nghiệm khách quan.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!