Giải bài tập

D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách BT Anh 9 thí điểm: Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins

D. Reading – trang 7 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi’s email to her new friend, Elisa.
Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa; Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins…

1. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi’s email to her new friend, Elisa.
Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa.

Bạn đang xem: D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách BT Anh 9 thí điểm: Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins

Key –

1. C; 2. D; 3. B; 4. A; 5. A; 6. A; 7. C; 8. A

2.Fill each blank with a suitable word from the box to complete a passage about Doi Tam Drum-making.

Điền vào mỗi chỗ trống dưới đây với một từ thích hợp trong bảng để hoàn thành đoạn văn về Doi Tam-làng nghề làm trống.

 

Key –

1. famous; 2. introduced; 3. more; 4. amazed

5. takes; 6. follow; 7. since; 8. sold

3. Read a passage about the Somerset Levels and do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn nói về Somerset Levels và làm bài tập dưới đây.

Key –

3a. 1.F; 2.C; 3.A; 4.D; 5.B; 6.E

3b. 1.F (It’s one of the oldest.)

2.T

3.F

4.F (It’s still plays an important role in the area now.)

5.T

6.T

3c. 1. They’re in South West England.

2. More than three thousand acres.

3. He was amazed by the numerous products created by the basket makers.

4. Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins.

5. Yes, it is.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách BT Anh 9 thí điểm: Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins” state=”close”]D. Reading – trang 7 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi’s email to her new friend, Elisa.
Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa; Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins…

1. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi’s email to her new friend, Elisa.
Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa.

Key –

1. C; 2. D; 3. B; 4. A; 5. A; 6. A; 7. C; 8. A

2.Fill each blank with a suitable word from the box to complete a passage about Doi Tam Drum-making.

Điền vào mỗi chỗ trống dưới đây với một từ thích hợp trong bảng để hoàn thành đoạn văn về Doi Tam-làng nghề làm trống.

 

Key –

1. famous; 2. introduced; 3. more; 4. amazed

5. takes; 6. follow; 7. since; 8. sold

3. Read a passage about the Somerset Levels and do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn nói về Somerset Levels và làm bài tập dưới đây.

Key –

3a. 1.F; 2.C; 3.A; 4.D; 5.B; 6.E

3b. 1.F (It’s one of the oldest.)

2.T

3.F

4.F (It’s still plays an important role in the area now.)

5.T

6.T

3c. 1. They’re in South West England.

2. More than three thousand acres.

3. He was amazed by the numerous products created by the basket makers.

4. Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins.

5. Yes, it is.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!