Giải bài tập

Câu 6 Unit 5 Trang 52 Sách BT Anh lớp 9: Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)

Câu 6 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 52. Read the following passage. Complete the sentences with information from the passage; Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)…

Read the following passage. Complete the sentences with information from the passage.

(Đọc bài văn dưới. Hoàn thành các câu với thông tin từ bài văn)

Bạn đang xem: Câu 6 Unit 5 Trang 52 Sách BT Anh lớp 9: Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)

One of the main sources for the spreading of news and events throughout the world is the newspaper. The purpose of newspapers is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things. Generally, there are three types of newspapers: daily newspapers, weekly newspapers, and special-interest newspapers. Daily newspapers are published at least one edition every weekday. Most dailies also have a weekend edition. Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business, and classified advertising. Weekly newspapers are printed once a week and cover news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper. They focus on .local happenings rather than national or international events. Special-interest newspapers may be published daily, weekly, monthly, or even less frequently. They generally disseminate news of interest to a particular group of readers or feature news about a specific topic.

Thanks to the development of the Internet, we can now get access to electronic newspapers. To some extent, e-newspapers are cheap, up-to-date, and convenient for most readers in the world.

Dịch: 

Một trong những nguồn gốc chính của sự lan truyền tin tức và sự kiện khắp thế giới là các tờ báo. Mục đích của báo là để thông tin công chúng về sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế và giải trí, và nhiều thứ khác nữa. Nói chung, có 3 loại báo: báo hàng ngày, báo hàng tuần, báo được quan tâm đặc biệt. Báo hàng ngày được xuất bản ít nhất một bản chỉnh sửa mỗi ngày trong tuần. Hầu hết chi tiết có một lần chỉnh sửa cuối tuần. Báo hàng ngày thường có những phần cho tin tức, thể thao, nghệ thuật, và giải trí, kinh doanh, và quảng cáo được phân loại. Báo hàng tuần được in 1 lần 1 tuần và bao phủ tin tức cho người đọc trong khu vực nhỏ hơn tin tức của báo hàng ngày. Chúng tập trung sự việc trong khu vực địa phương thay vì sự kiện quốc gia hay quốc tế. Báo được quan tâm đặc biệt có thể xuất bản hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí ít thường xuyên. Chúng thường phân chia tin tức theo mối quan tâm của từng nhóm người đọc đặc biệt hoặc tin tức về chủ đề cụ thể.

Nhờ vào sự phát triển của mạng, chúng ta có thể truy cập báo điện tử.  Nói thêm, báo điện tử thì rẻ và cập nhật, thuận tiện cho hầu hết độc giả trên thế giới

a) The purpose of newspapers is to________ ( Mục đích của báo là _____)

b) There are three types of newspapers. They are__________ ( Có 3 loại báo. Chúng là__________)

c) Daily newspapers often have sections for ___________ ( Báo hàng ngày thường có những phần____)

d) Weekly newspapers focus on__________ ( Báo hàng tuần tập trung vào_______)

e) Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)

f) Electronic newspapers are________ ( Báo điện tử thì_________)

Đáp án

a) The purpose of newspapers is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things.

b) There are three types of newspapers. They are daily newspapers, weekly newspapers, and special-interest newspapers.

c) Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business, and classified advertising.

d) Weekly newspapers focus on news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper.

e) Special-interest newspapers cover news of interest to a particular group of readers.

f) Electronic newspapers are cheap, up-to-date, and convenient for most readers in the world.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 6 Unit 5 Trang 52 Sách BT Anh lớp 9: Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)” state=”close”]Câu 6 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 52. Read the following passage. Complete the sentences with information from the passage; Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)…

Read the following passage. Complete the sentences with information from the passage.

(Đọc bài văn dưới. Hoàn thành các câu với thông tin từ bài văn)

One of the main sources for the spreading of news and events throughout the world is the newspaper. The purpose of newspapers is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things. Generally, there are three types of newspapers: daily newspapers, weekly newspapers, and special-interest newspapers. Daily newspapers are published at least one edition every weekday. Most dailies also have a weekend edition. Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business, and classified advertising. Weekly newspapers are printed once a week and cover news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper. They focus on .local happenings rather than national or international events. Special-interest newspapers may be published daily, weekly, monthly, or even less frequently. They generally disseminate news of interest to a particular group of readers or feature news about a specific topic.

Thanks to the development of the Internet, we can now get access to electronic newspapers. To some extent, e-newspapers are cheap, up-to-date, and convenient for most readers in the world.

Dịch: 

Một trong những nguồn gốc chính của sự lan truyền tin tức và sự kiện khắp thế giới là các tờ báo. Mục đích của báo là để thông tin công chúng về sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế và giải trí, và nhiều thứ khác nữa. Nói chung, có 3 loại báo: báo hàng ngày, báo hàng tuần, báo được quan tâm đặc biệt. Báo hàng ngày được xuất bản ít nhất một bản chỉnh sửa mỗi ngày trong tuần. Hầu hết chi tiết có một lần chỉnh sửa cuối tuần. Báo hàng ngày thường có những phần cho tin tức, thể thao, nghệ thuật, và giải trí, kinh doanh, và quảng cáo được phân loại. Báo hàng tuần được in 1 lần 1 tuần và bao phủ tin tức cho người đọc trong khu vực nhỏ hơn tin tức của báo hàng ngày. Chúng tập trung sự việc trong khu vực địa phương thay vì sự kiện quốc gia hay quốc tế. Báo được quan tâm đặc biệt có thể xuất bản hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí ít thường xuyên. Chúng thường phân chia tin tức theo mối quan tâm của từng nhóm người đọc đặc biệt hoặc tin tức về chủ đề cụ thể.

Nhờ vào sự phát triển của mạng, chúng ta có thể truy cập báo điện tử.  Nói thêm, báo điện tử thì rẻ và cập nhật, thuận tiện cho hầu hết độc giả trên thế giới

a) The purpose of newspapers is to________ ( Mục đích của báo là _____)

b) There are three types of newspapers. They are__________ ( Có 3 loại báo. Chúng là__________)

c) Daily newspapers often have sections for ___________ ( Báo hàng ngày thường có những phần____)

d) Weekly newspapers focus on__________ ( Báo hàng tuần tập trung vào_______)

e) Special-interest newspapers cover news of interest to _________ ( Báo có sự quan tâm đặc biệt bao phủ tin tức tới________)

f) Electronic newspapers are________ ( Báo điện tử thì_________)

Đáp án

a) The purpose of newspapers is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things.

b) There are three types of newspapers. They are daily newspapers, weekly newspapers, and special-interest newspapers.

c) Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business, and classified advertising.

d) Weekly newspapers focus on news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper.

e) Special-interest newspapers cover news of interest to a particular group of readers.

f) Electronic newspapers are cheap, up-to-date, and convenient for most readers in the world.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!