Giải bài tập

Câu 5 Unit 5 Trang 51 SBT Tiếng Anh 9: The software doesn’t work with the camera, does it?

Câu 5 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 51. Read the situation and write a sentence with a tag question; The software doesn’t work with the camera, does it?…

Read the situation and write a sentence with a tag question. 

(Đọc tình huống và viết câu với câu hỏi đuôi)

Bạn đang xem: Câu 5 Unit 5 Trang 51 SBT Tiếng Anh 9: The software doesn’t work with the camera, does it?

a) You are watching a TV program. Your friend’s calling you saying that she’s also watching the program. You think the program is exciting. What do you say to your friend? (exciting program)  (Bạn đang xem chương trình tivi. Bạn của bạn gọi cho bạn để nói rằng cô ấy cũng đang xem chương trình. Bạn nghĩ chương trình tú vị. Bạn nói gì với bạn của bạn?)

The program is exciting, isn’t it? (Chương trình thì thú vị đúng không)

b) Your friend has just bought a Walkman. You like the design. What do you say to your friend? (beautiful design) ( bạn của bạn vừa mua 1 máy cát-sét. Bạn thích thiết kế. Bạn nói gì với bạn của bạn?)

c) You and your friend are downloading a song from the Internet. The speed is very slow. What do you say to your friend? (slow speed)

(Bạn và bạn của bạn đã tải một bài hát từ mạng. Tốc độ thì rất chậm. Cái gì bạn nói với bạn của bạn)

d) You’ve got a digital camera, but you are not able to upload the photos into your computer. What do you say to your friend? (the software/ not work/ with the camera)

(Bạn vừa có một máy ảnh kỹ thuật số, nhưng bạn không có khả năng tải ảnh vào trong máy tính của bạn, Cái gì bạn nói với bạn của bạn)

e) Your friend is trying to fix his computer but he fails. What do you say to your friend? (you/ can/ not/ fix/ the computer)

(Bạn của bạn đang cố gắng sửa máy tính của anh ấy nhưng không được. bạn nói gì với bạn của bạn?)

f) You know that your friend has bought a new CD. Ask your friend about it. (you/ buy/ new CD)

(Bạn biết rằng bạn của bạn vừa mua đĩa CD mới. Hỏi bạn của bạn về nó.)

Đáp án

a) The program is exciting, isn’t it? ( Chương trình thú vị đúng không?)

b) The design (of the Walkman) is beautiful, isn’t it? ( Thiết kế thì đẹp đúng không?)

c) The speed is so slow, isn’t it? ( Tốc độ thì chậm đúng không?)

d) The software doesn’t work with the camera, does it? ( Phần mềm thì không hoạt động với máy ảnh đúng không?)

e) You can’t fix the computer, can you? ( bạn có thể sửa máy tính không đấy?)

f) You’ve bought a new CD, haven’t you? (bạn vừa mới mua đĩa CD mới đúng không?)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 5 Unit 5 Trang 51 SBT Tiếng Anh 9: The software doesn’t work with the camera, does it?” state=”close”]Câu 5 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 51. Read the situation and write a sentence with a tag question; The software doesn’t work with the camera, does it?…

Read the situation and write a sentence with a tag question. 

(Đọc tình huống và viết câu với câu hỏi đuôi)

a) You are watching a TV program. Your friend’s calling you saying that she’s also watching the program. You think the program is exciting. What do you say to your friend? (exciting program)  (Bạn đang xem chương trình tivi. Bạn của bạn gọi cho bạn để nói rằng cô ấy cũng đang xem chương trình. Bạn nghĩ chương trình tú vị. Bạn nói gì với bạn của bạn?)

The program is exciting, isn’t it? (Chương trình thì thú vị đúng không)

b) Your friend has just bought a Walkman. You like the design. What do you say to your friend? (beautiful design) ( bạn của bạn vừa mua 1 máy cát-sét. Bạn thích thiết kế. Bạn nói gì với bạn của bạn?)

c) You and your friend are downloading a song from the Internet. The speed is very slow. What do you say to your friend? (slow speed)

(Bạn và bạn của bạn đã tải một bài hát từ mạng. Tốc độ thì rất chậm. Cái gì bạn nói với bạn của bạn)

d) You’ve got a digital camera, but you are not able to upload the photos into your computer. What do you say to your friend? (the software/ not work/ with the camera)

(Bạn vừa có một máy ảnh kỹ thuật số, nhưng bạn không có khả năng tải ảnh vào trong máy tính của bạn, Cái gì bạn nói với bạn của bạn)

e) Your friend is trying to fix his computer but he fails. What do you say to your friend? (you/ can/ not/ fix/ the computer)

(Bạn của bạn đang cố gắng sửa máy tính của anh ấy nhưng không được. bạn nói gì với bạn của bạn?)

f) You know that your friend has bought a new CD. Ask your friend about it. (you/ buy/ new CD)

(Bạn biết rằng bạn của bạn vừa mua đĩa CD mới. Hỏi bạn của bạn về nó.)

Đáp án

a) The program is exciting, isn’t it? ( Chương trình thú vị đúng không?)

b) The design (of the Walkman) is beautiful, isn’t it? ( Thiết kế thì đẹp đúng không?)

c) The speed is so slow, isn’t it? ( Tốc độ thì chậm đúng không?)

d) The software doesn’t work with the camera, does it? ( Phần mềm thì không hoạt động với máy ảnh đúng không?)

e) You can’t fix the computer, can you? ( bạn có thể sửa máy tính không đấy?)

f) You’ve bought a new CD, haven’t you? (bạn vừa mới mua đĩa CD mới đúng không?)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!