Giải bài tập

Câu 3 Unit 5 Trang 48 SBT Anh lớp 9:

Câu 3 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 48. Complete each sentence with one of these verbs in the correct form; I spent almost three hours__________ photos of Olympic champions on the net…

Complete each sentence with one of these verbs in the correct form.

(Hoàn thành các câu với 1 trong những động từ ở dạng đúng)

Bạn đang xem: Câu 3 Unit 5 Trang 48 SBT Anh lớp 9:

buy (mua)

chat (nói chuyện)

listen (nghe)

read (đọc)

search (tìm kiếm)

talk (nói)

tell (kể)

use (sử dụng)

watch (xem)

watch (xem)

a) Do you mind buying me a newspaper on the way home? ( bạn có phiền để mua giúp tôi một tờ báo trên đường về không?)

b) I spent almost three hours__________ photos of Olympic champions on the net. ( Tôi dành hầu như 3 tiếng______  ảnh vô địch Olympic trên mạng)

c) I enjoy___________ to Michael Jackson’s songs. ( Tôi thích ___bài hát của Michael Jackson)

d) When the teacher came in, everybody stopped___________ . ( Khi giáo viên đến, mọi người ngừng_______)

e) My brother dislikes___________ violent movies. ( Anh trai tôi không thích   _______ phim bạo lực)

f) I don’t like___________ because it’s time-consuming. ( Tôi không thích _______  bởi vì nó tốn thời gian)

g) My mother loves___________ magazines. ( Mẹ tôi  thích _____ tạp chí

h) Our English teacher enjoys___________ jokes. ( Giáo viên Tiếng Anh thích_____ bông đùa)

i) Everybody hates___________ this advertisement. ( Mọi người ghét_____ quảng cáo này)

j) Most of us are interested in___________ the Internet ( Hầu hết chúng ta thích______ trên mạng)

Đáp án

a) buying                                           f) chatting

b) searching                                      g) reading

c) listening                                         h) telling

d) talking                                           i) watching

e) watching                                       j) using

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 3 Unit 5 Trang 48 SBT Anh lớp 9:” state=”close”]Câu 3 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 48. Complete each sentence with one of these verbs in the correct form; I spent almost three hours__________ photos of Olympic champions on the net…

Complete each sentence with one of these verbs in the correct form.

(Hoàn thành các câu với 1 trong những động từ ở dạng đúng)

buy (mua)

chat (nói chuyện)

listen (nghe)

read (đọc)

search (tìm kiếm)

talk (nói)

tell (kể)

use (sử dụng)

watch (xem)

watch (xem)

a) Do you mind buying me a newspaper on the way home? ( bạn có phiền để mua giúp tôi một tờ báo trên đường về không?)

b) I spent almost three hours__________ photos of Olympic champions on the net. ( Tôi dành hầu như 3 tiếng______  ảnh vô địch Olympic trên mạng)

c) I enjoy___________ to Michael Jackson’s songs. ( Tôi thích ___bài hát của Michael Jackson)

d) When the teacher came in, everybody stopped___________ . ( Khi giáo viên đến, mọi người ngừng_______)

e) My brother dislikes___________ violent movies. ( Anh trai tôi không thích   _______ phim bạo lực)

f) I don’t like___________ because it’s time-consuming. ( Tôi không thích _______  bởi vì nó tốn thời gian)

g) My mother loves___________ magazines. ( Mẹ tôi  thích _____ tạp chí

h) Our English teacher enjoys___________ jokes. ( Giáo viên Tiếng Anh thích_____ bông đùa)

i) Everybody hates___________ this advertisement. ( Mọi người ghét_____ quảng cáo này)

j) Most of us are interested in___________ the Internet ( Hầu hết chúng ta thích______ trên mạng)

Đáp án

a) buying                                           f) chatting

b) searching                                      g) reading

c) listening                                         h) telling

d) talking                                           i) watching

e) watching                                       j) using

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!