Giải bài tập

Câu 3 Unit 1 Trang 7 SBT Tiếng Anh 9: Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week

Câu 3 – Unit 1: A Visit From A Pen Pal: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 7. Complete the sentences using the following verbs in the correct form; Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week…

3. Complete the sentences using the following verbs in the correct form.

(Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các động từ )

Bạn đang xem: Câu 3 Unit 1 Trang 7 SBT Tiếng Anh 9: Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week

advise (khuyên) receive (nhận)
buy (mua) receive (nhận)
forget (quên) return (trả lại)
go (đi) send (gửi)
meet (gặp) take (mang,dẫn)

a) Nga recevived Jenny’s letter a week ago.

 (Nga nhận được thư của Jenny 1 tuần trước)

b) We (not)_________ to the soccer match last Sunday because of the rain.

(Chúng tôi không….. trận bóng đá chủ nhật trước bởi vì trời mưa)

c) I_________ this little vase at the shop next to the post office yesterday.

(Tôi….. cái bình nhỏ này ở cửa hàng cạnh bưu điện ngày hôm qua)

d) Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week.

(Trung ……. bạn của anh ta Michael ở Mỹ 1 bộ sưu tập tem Việt Nam tuần trước)

e) Jim (not)_________ me when he came to Viet Nam last summer.

(Jim đã không ……… tôi khi anh ta đến Việt Nam mùa hè năm ngoái.)

f) Nhung (not)____________ my email last Wednesday because of her computer breakdown.

(Nhung đã không ………… thư điện tử của tôi thứ tư tuần trước bởi vì máy tính của ấy bị hỏng)

g) Why______ you_________ the books to the library before the due date?

( Tại sao ….. bạn……. những quyển sách tới thư viện trước hạn trả )

h) I_________ to send Tam the CD on Sunday.

(Tôi ….. gửi Tâm đĩa CD vào chủ nhật)

i) My dad_________ me to the National Museum when we were in Ha Noi.

(Bố tôi ……. tôi tới Bảo tàng Quốc gia khi chúng tôi tới Hà Nội.)

j) Last month my doctor____________ me to stay at home for some days because of my sickness.

(Tháng trước bác sĩ của tôi ……… tôi ở nhà một vài ngày bởi vì tôi bị ốm.)

Answer:

a) received (đã nhận được)

b)  did not go (đã không đi)

c) bought (đã mua)

d) sent (đã gửi)

e) did not meet (đã không gặp)

f) did not receive (đã không nhận được)

g) did (you) return (đã trả lại)

h) forgot (đã quên)

i) took (đã dẫn)

j) advised (đã khuyên)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 3 Unit 1 Trang 7 SBT Tiếng Anh 9: Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week” state=”close”]Câu 3 – Unit 1: A Visit From A Pen Pal: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 7. Complete the sentences using the following verbs in the correct form; Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week…

3. Complete the sentences using the following verbs in the correct form.

(Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các động từ )

advise (khuyên) receive (nhận)
buy (mua) receive (nhận)
forget (quên) return (trả lại)
go (đi) send (gửi)
meet (gặp) take (mang,dẫn)

a) Nga recevived Jenny’s letter a week ago.

 (Nga nhận được thư của Jenny 1 tuần trước)

b) We (not)_________ to the soccer match last Sunday because of the rain.

(Chúng tôi không….. trận bóng đá chủ nhật trước bởi vì trời mưa)

c) I_________ this little vase at the shop next to the post office yesterday.

(Tôi….. cái bình nhỏ này ở cửa hàng cạnh bưu điện ngày hôm qua)

d) Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week.

(Trung ……. bạn của anh ta Michael ở Mỹ 1 bộ sưu tập tem Việt Nam tuần trước)

e) Jim (not)_________ me when he came to Viet Nam last summer.

(Jim đã không ……… tôi khi anh ta đến Việt Nam mùa hè năm ngoái.)

f) Nhung (not)____________ my email last Wednesday because of her computer breakdown.

(Nhung đã không ………… thư điện tử của tôi thứ tư tuần trước bởi vì máy tính của ấy bị hỏng)

g) Why______ you_________ the books to the library before the due date?

( Tại sao ….. bạn……. những quyển sách tới thư viện trước hạn trả )

h) I_________ to send Tam the CD on Sunday.

(Tôi ….. gửi Tâm đĩa CD vào chủ nhật)

i) My dad_________ me to the National Museum when we were in Ha Noi.

(Bố tôi ……. tôi tới Bảo tàng Quốc gia khi chúng tôi tới Hà Nội.)

j) Last month my doctor____________ me to stay at home for some days because of my sickness.

(Tháng trước bác sĩ của tôi ……… tôi ở nhà một vài ngày bởi vì tôi bị ốm.)

Answer:

a) received (đã nhận được)

b)  did not go (đã không đi)

c) bought (đã mua)

d) sent (đã gửi)

e) did not meet (đã không gặp)

f) did not receive (đã không nhận được)

g) did (you) return (đã trả lại)

h) forgot (đã quên)

i) took (đã dẫn)

j) advised (đã khuyên)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!