Giải bài tập

Câu 2 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year

Câu 2 – Unit 7. Saving Energy: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 67. Use and or but to combine two sentences in each pair below into one sentence; Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year…

Use and or but to combine two sentences in each pair below into one sentence.

(Sử dụng “and” và “but” để kết hợp hai câu với cặp của nó thành 1 câu)

Bạn đang xem: Câu 2 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year

Example:

a) Quang sold his old newspapers. (Quang đã bán những tờ báo cũ của anh ấy)

Quang bought textbooks for the new school year, (Quang đã mua sách giáo khoa cho năm học mới)

a) Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year. (Quang đã bán những tờ báo cũ của anh ấy và mua sách giáo khoa cho năm học mới )

b) Nga’s family is aware of saving energy. (Gia đình của Mai ý thức việc tiết kiệm năng lượng)

Nga’s family can save a lot of money every month. (Gia đình Mai có thể tiết kiệm tiền mỗi tháng)

c) Mrs. Thanh wants to buy energy-saving bulbs (bà Thanh muốn mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

Mrs. Thanh doesn’t know where to buy energy-saving bulbs. (Bà Thanh không biết nơi nào có thể mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

d) Mr. Nam found a dripping faucet in his kitchen. (Ông Nam đã nhìn thấy vời nước đâng chảy trong bếp)

Mr. Nam got a plumber to fix the dripping faucet. (Ông Nam gọi thợ sửa vòi nước)

e) The Browns want to use solar energy. (Gia đình Brown muốn sử dụng năng lượng mặt trời)

The Browns do not have enough money to buy necessary equipment. (Gia đình Brown không có đủ tiền mua thiết bị cần thiết)

f) Saving energy conserves the Earth’s natural resources. (Tiết kiệm năng lượng bảo tồn nguồn tự nhiên của Trái Đất)

Saving energy helps to protect the environment. (Tiết kiệm năng lượng giúp bảo vệ môi trường)

Đáp án

b) …    and (they) can save a lot of money every month.

c) …    but (she) doesn’t know where to buy them.

d) …    and (he) got a plumber to fix it.

e) …    but (they) do not have enough money to buy necessary equipment.

f) …    arid helps to protect the environment.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 2 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year” state=”close”]Câu 2 – Unit 7. Saving Energy: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 67. Use and or but to combine two sentences in each pair below into one sentence; Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year…

Use and or but to combine two sentences in each pair below into one sentence.

(Sử dụng “and” và “but” để kết hợp hai câu với cặp của nó thành 1 câu)

Example:

a) Quang sold his old newspapers. (Quang đã bán những tờ báo cũ của anh ấy)

Quang bought textbooks for the new school year, (Quang đã mua sách giáo khoa cho năm học mới)

a) Quang sold his old newspapers and bought textbooks for the new school year. (Quang đã bán những tờ báo cũ của anh ấy và mua sách giáo khoa cho năm học mới )

b) Nga’s family is aware of saving energy. (Gia đình của Mai ý thức việc tiết kiệm năng lượng)

Nga’s family can save a lot of money every month. (Gia đình Mai có thể tiết kiệm tiền mỗi tháng)

c) Mrs. Thanh wants to buy energy-saving bulbs (bà Thanh muốn mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

Mrs. Thanh doesn’t know where to buy energy-saving bulbs. (Bà Thanh không biết nơi nào có thể mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

d) Mr. Nam found a dripping faucet in his kitchen. (Ông Nam đã nhìn thấy vời nước đâng chảy trong bếp)

Mr. Nam got a plumber to fix the dripping faucet. (Ông Nam gọi thợ sửa vòi nước)

e) The Browns want to use solar energy. (Gia đình Brown muốn sử dụng năng lượng mặt trời)

The Browns do not have enough money to buy necessary equipment. (Gia đình Brown không có đủ tiền mua thiết bị cần thiết)

f) Saving energy conserves the Earth’s natural resources. (Tiết kiệm năng lượng bảo tồn nguồn tự nhiên của Trái Đất)

Saving energy helps to protect the environment. (Tiết kiệm năng lượng giúp bảo vệ môi trường)

Đáp án

b) …    and (they) can save a lot of money every month.

c) …    but (she) doesn’t know where to buy them.

d) …    and (he) got a plumber to fix it.

e) …    but (they) do not have enough money to buy necessary equipment.

f) …    arid helps to protect the environment.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!