Giải bài tập

Câu 2 Unit 5 Trang 47 SBT Tiếng Anh 9: I hate watching video

Câu 2 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 47. What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences; I hate watching video…

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ bên dưới trong hộp và sự thể hiện dưới mỗi bức tranh để viết 9 câu có thật)

Bạn đang xem: Câu 2 Unit 5 Trang 47 SBT Tiếng Anh 9: I hate watching video

Example : g) I hate watching video.

hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike

Gợi ý: sau các động từ (hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike) học sinh chú ý sử dạng V-ing của động từ.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 2 Unit 5 Trang 47 SBT Tiếng Anh 9: I hate watching video” state=”close”]Câu 2 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 47. What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences; I hate watching video…

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ bên dưới trong hộp và sự thể hiện dưới mỗi bức tranh để viết 9 câu có thật)

Example : g) I hate watching video.

hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike

Gợi ý: sau các động từ (hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike) học sinh chú ý sử dạng V-ing của động từ.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!