Giải bài tập

Câu 10 Unit 6 Trang 62 SBT Anh lớp 9: If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil

Câu 10 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 62. Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won’t; If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil…

Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won’t.

 (Viết lại các câu. Cho dạng đúng  của những động từ trong ngoặc đơn : hiện tại đơn hoặc “will / won’t)

Bạn đang xem: Câu 10 Unit 6 Trang 62 SBT Anh lớp 9: If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil

a) If we (keep on) using more and more motor vehicles, we (run out) of oil.

(Nếu chúng ta tiếp tực sử dụng ngày càng nhiều phương tiện giao thông, chúng ta sẽ hết dầu)

If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil.

b) If we (run out) of oil, we (need) other kinds of energy.

(Nếu chúng ta sử dụng hết dầu, chúng ta cần loại năng lượng khác)

c) If we (use) more oil and coal, pollution (increase).

(Nếu chúng ta sử dụng dầu và than, ô nhiễm sẽ tăng)

d) If pollution (increase), more and more trees (die).

(Nếu ô nhiễm tăng, nhiều cây sẽ chết)

e) If more and more trees (die), the climate (change).

(Nếu nhiều cây chết, khí hậu sẽ thay đổi)

f) If the climate (change), we (meet) with natural disasters.

(Nếu khí hậu thay đổi, chúng ta sẽ phải chịu nhiều thảm họa thiên nhiên)

g) If we (try) to control pollution, it (be) very expensive.

(Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát ô nhiễm, nó sẽ rất đắt)

h) But if we (not control) pollution, it (be) too late

(Nếu chúng ta không kiểm soát ô nhiễm, nó có thể quá muộn)

Đáp án

a) If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil.

b) If we run out of oil, we will need other kinds of energy.

c) If we use more oil and coal, pollution will increase.

d) If pollution increases, more and more trees will die.

e) If more and more trees die, the climate will change.

f) If the climate changes, we’ will meet with natural disasters.

g) If we try to control pollution, it will be very expensive.

h) But if we do not control pollution, it will be too late.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 10 Unit 6 Trang 62 SBT Anh lớp 9: If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil” state=”close”]Câu 10 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 62. Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won’t; If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil…

Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won’t.

 (Viết lại các câu. Cho dạng đúng  của những động từ trong ngoặc đơn : hiện tại đơn hoặc “will / won’t)

a) If we (keep on) using more and more motor vehicles, we (run out) of oil.

(Nếu chúng ta tiếp tực sử dụng ngày càng nhiều phương tiện giao thông, chúng ta sẽ hết dầu)

If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil.

b) If we (run out) of oil, we (need) other kinds of energy.

(Nếu chúng ta sử dụng hết dầu, chúng ta cần loại năng lượng khác)

c) If we (use) more oil and coal, pollution (increase).

(Nếu chúng ta sử dụng dầu và than, ô nhiễm sẽ tăng)

d) If pollution (increase), more and more trees (die).

(Nếu ô nhiễm tăng, nhiều cây sẽ chết)

e) If more and more trees (die), the climate (change).

(Nếu nhiều cây chết, khí hậu sẽ thay đổi)

f) If the climate (change), we (meet) with natural disasters.

(Nếu khí hậu thay đổi, chúng ta sẽ phải chịu nhiều thảm họa thiên nhiên)

g) If we (try) to control pollution, it (be) very expensive.

(Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát ô nhiễm, nó sẽ rất đắt)

h) But if we (not control) pollution, it (be) too late

(Nếu chúng ta không kiểm soát ô nhiễm, nó có thể quá muộn)

Đáp án

a) If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil.

b) If we run out of oil, we will need other kinds of energy.

c) If we use more oil and coal, pollution will increase.

d) If pollution increases, more and more trees will die.

e) If more and more trees die, the climate will change.

f) If the climate changes, we’ will meet with natural disasters.

g) If we try to control pollution, it will be very expensive.

h) But if we do not control pollution, it will be too late.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!