Giải bài tập

C. Speaking – trang 6 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1

C. Speaking – trang 6 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. 1. Complete the conversation below with the statement (A-G). Then practise it with a friend.
Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn; Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1…

1. Completethe conversation below with the statements (A-G). Then pratise it with a friend.

Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn.

Bạn đang xem: C. Speaking – trang 6 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1

Key –

1. C; 2. A; 3. G; 4. D; 5. B; 6. F; 7. E

2. Now think about a famous product made in your local area or a famous product you know about. Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1.  Focus on:

Hãy nghĩ tới một sản phẩm nổi tiếng được làm từ địa phương em hoặc sản phẩm mà em biết. Họp nhóm với học sinh khác và tạo ra một cuộc đối thoại như bài 1. Tập trung vào :

– the name of the product

– reasons why it is famous

– its special characteristics

– any challenge it faces

– whether people can live on producting/ making it

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm C. Speaking – trang 6 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1″ state=”close”]C. Speaking – trang 6 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. 1. Complete the conversation below with the statement (A-G). Then practise it with a friend.
Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn; Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1…

1. Completethe conversation below with the statements (A-G). Then pratise it with a friend.

Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn.

Key –

1. C; 2. A; 3. G; 4. D; 5. B; 6. F; 7. E

2. Now think about a famous product made in your local area or a famous product you know about. Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1.  Focus on:

Hãy nghĩ tới một sản phẩm nổi tiếng được làm từ địa phương em hoặc sản phẩm mà em biết. Họp nhóm với học sinh khác và tạo ra một cuộc đối thoại như bài 1. Tập trung vào :

– the name of the product

– reasons why it is famous

– its special characteristics

– any challenge it faces

– whether people can live on producting/ making it

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!