Giải bài tập

C. Speaking – trang 23 – Unit 3 SBT Tiếng Anh 9 thí điểm: Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do?

C. Speaking – trang 23 – Unit 3. Teen Stress And Pressure – áp Lực Tuổi Trẻ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech; Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do?…
Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật..

1.Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech.
Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật.

2.Here are some skills from 3, VOCABULARY&GRAMMAR. Answer these questions, using your own experience.

Bạn đang xem: C. Speaking – trang 23 – Unit 3 SBT Tiếng Anh 9 thí điểm: Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do?

Đây là một số kĩ năng từ bài 3, phần VOCABULARY&GRAMMAR. Trả lời những câu hỏi dưới đây, theo kinh nghiệm của bạn.

1. Have you ever overcome stress? How did you do it?

2. Have you got any healthy habits? What are they?

3. Have you ever resolved any conflicts? How did you do that?

3.Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do? Why do you choose to do that?

Tưởng tượng bạn đang trong tình huống khó xử là bạn cùng lớp của bạn bắt bạn phải làm bài tập về nhà giúp họ. Bạn sẽ làm gì? Tại sao bạn làm thế?

a. Do what your classmate have asked, and tell nobody about it.

b. Refuse to do what they have asked, and tell nobody about it.

c. Talk to your teacher or your parents about it.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm C. Speaking – trang 23 – Unit 3 SBT Tiếng Anh 9 thí điểm: Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do?” state=”close”]C. Speaking – trang 23 – Unit 3. Teen Stress And Pressure – áp Lực Tuổi Trẻ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech; Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do?…
Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật..

1.Take a piece of paper and write down three sentences that your teacher or classmates said to you today. Then relay these sentences to your family members, using reported speech.
Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần thuật.

2.Here are some skills from 3, VOCABULARY&GRAMMAR. Answer these questions, using your own experience.

Đây là một số kĩ năng từ bài 3, phần VOCABULARY&GRAMMAR. Trả lời những câu hỏi dưới đây, theo kinh nghiệm của bạn.

1. Have you ever overcome stress? How did you do it?

2. Have you got any healthy habits? What are they?

3. Have you ever resolved any conflicts? How did you do that?

3.Imagine that you are in a difficult situation where some of your classmates force you to do their homework for them. What wil you do? Why do you choose to do that?

Tưởng tượng bạn đang trong tình huống khó xử là bạn cùng lớp của bạn bắt bạn phải làm bài tập về nhà giúp họ. Bạn sẽ làm gì? Tại sao bạn làm thế?

a. Do what your classmate have asked, and tell nobody about it.

b. Refuse to do what they have asked, and tell nobody about it.

c. Talk to your teacher or your parents about it.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!