Giải bài tập

C. Speaking – trang 15 – Unit 2 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it

C. Speaking – trang 15 – Unit 2.City Life – Cuộc Sống Thành Thị: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. 1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in; Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it…
Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?.

1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?

Bạn đang xem: C. Speaking – trang 15 – Unit 2 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it

2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trừng của cuộc sống thành thị?

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.

3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm C. Speaking – trang 15 – Unit 2 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it” state=”close”]C. Speaking – trang 15 – Unit 2.City Life – Cuộc Sống Thành Thị: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. 1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in; Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it…
Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?.

1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?

2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trừng của cuộc sống thành thị?

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.

3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!