Trắc nghiệm ôn tập

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

Choose the one word or phrase (a, b, c or d ) that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu hỏi:

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

Bạn đang xem: Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

A.
organizing

B.
organized

C.
organization

D.
organizer

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!