Giáo viên

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp là mẫu báo cáo được dùng cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện báo cáo với hội đồng chủ nhiệm về tình hình học tập, các hoạt động của học sinh lớp mình chủ nhiệm trong kỳ, năm học qua cũng như nêu phương hướng công tác chủ nhiệm cho học kỳ, năm học mới. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại đây.

HỘI ĐỒNG CÔNG TÁC CN
TRƯỜNG ………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ………
NĂM HỌC ……… – ………

Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………………………………………………….…..

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: ……………………………………………… Nữ:……………………

2. Cuối năm: …………………………………………….. Nữ:…………………..

– Tăng: ………………………………………………………Giảm:………………..

– Họ và tên HS tăng, giảm. Lý do.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:…………… Có phép:………. Không phép:…………

2. HS vắng học nhiều nhất:………………………………………… Số lần vắng:……..

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết:………………………………………………………

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM NĂM HỌC

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI/TỐT

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

Hạnh kiểm

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

7. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 20…-20….

1. Học tập:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Hạnh kiểm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Đối với BGH nhà trường

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………..

TỔ TRƯỞNG
(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!