Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 11

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 11 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Bài toán giải bằng hai phép tính
  • Bảng nhân 8. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 11

69 : 3

257 x 3

42 : 8

116 x 8

63 : 9

Bài 2: Số?

8hm 4dam = ….….dam

2m 14 cm = …………cm

* 2m 34cm < ….m 34cm

4m 3dm = ………….dm

4m 3dm = ………….cm

* 5dm 8cm > 5dm …..cm

90 dam = ……..hm

5 hm = ……dam

* 202cm =…… m……cm

Bài 3: Giải bài toán sau bằng 2 cách:

Mẹ mua 1 kg đường, mẹ dùng 300g đường để nấu chè, 400 g để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu gam đường?

Bài 4: Tìm a

63 : a = 422 – 415

a : 7 + 14 = 31

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng75kg, bao gạo thứ hai nặng gấp đôi bao gạo thứ nhất. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài 6: Tính

350cm + 276cm – 153cm

890hm – 84hm : 4

64kg 7 + 261kg

65l : 5 × 6

Bài 7: Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 34l dầu. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8*: Dưới ao có 54 con vịt, lúc đầu có frac{1}{6}số vịt lên bờ, lúc sau có thêm 18 con nữa lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt?

Bài 9: Viết các phép tính theo các yêu cầu sau rồi tính kết quả:

a) Gấp 14 lên 5 lần, rồi thêm 63

b) Giảm 68 đi 4 lần, rồi gấp lên 8

c) Giảm 54 đi 6 lần, rồi bớt đi 9

Bài 10: Trên cây có 75 quả bưởi, mẹ hái xuống frac{1}{5} số bưởi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Bài 11: Hiện nay anh 19 tuổi, em 7 tuổi. Hỏi lúc anh 28 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?

Bài 12: Đặt tính rồi tính:

45 x 3

15 x 8

26 x 8

62 x 2

Bài 13: Tìm y:

y : 8 – 46 = 23

84 : y = 4

Bài 14: Đội Một có 142 công nhân, đội Hai có ít hơn đội Một 38 công nhân. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu công nhân?

Bài 15*: Có hai bao đường, biết rằng frac{1}{6}bao thứ nhất bằng 6kg, và frac{1}{7}bao thứ hai bằng 7 kg. Hỏi hai bao đường có tất cả bao nhiêu ki – lô – gam?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11

Bài 1: Đặt tính rồi tính

69 : 3 = 23

257 × 3 = 771

42 : 8 = 5 (dư 2)

116 x 8 = 928

63 : 9 = 7

Bài 2: Số?

8hm 4dam = 84dam

2m 14 cm = 214cm

* 2m 34cm < 3 m 34cm

4m 3dm = 43dm

4m 3dm = 430cm

* 5dm 8cm > 5dm 7cm

90 dam = 9hm

5 hm = 50dam

* 202cm =2m 2cm

Bài 3:

Cách 1:

Bài giải

Đổi 1kg = 1000g

Sau khi nấu chè, mẹ còn lại số ki-lô-gam đường là:

1000 – 300 = 700 (g)

Sau khi làm bánh, mẹ còn lại số gam đường là:

700 – 400 = 300 (g)

Đáp số: 300 g đường

Cách 2:

Bài giải

Mẹ đã dùng hết tất cả số gam đường là:

300 + 400 = 700 (g)

Mẹ còn lại số gam đường là:

1000 – 700 = 300(g)

Đáp số: 300 g đường

Bài 4: Tìm a

63 : a = 422 – 415

63 : a = 7

a = 63 : 7

a = 9

a : 7 + 14 = 31

a : 7 = 31 – 14

a : 7 = 17

a = 17 × 4

a = 68

Bài 5:

Bài giải

Bao gạo thứ hai nặng số ki-lô-gam là:

75 × 2 = 150 (kg)

Cả hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

75 + 150 = 225 (kg)

Đáp số: 225kg

Bài 6: Tính

350cm + 276cm – 153cm

= 626cm – 153 cm

= 473cm

64kg 7 + 261kg

= 448kg + 261kg

= 709kg

890hm – 84hm : 4

= 890hm – 21hm

= 869hm

65l : 5 × 6

= 13l × 6

= 96l

Bài 7:

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là :

125 + 34 = 159 (l)

Cả hai thùng có số lít dầu là :

124 + 159 = 283(l)

Đáp số : 283l dầu

Bài 8*:

Bài giải

Lúc đầu có số con vịt lên bờ là : 54 : 6 = 9 (con)

Dưới ao còn lại số con vịt là :

54 – 9 – 18 = 27 (con)

Đáp số : 27 con vịt

Bài 9:

a) Gấp 14 lên 5 lần, rồi thêm 63:

14 × 5 + 63 = 70 + 63 =133

b) Giảm 68 đi 4 lần, rồi gấp lên 8:

68 : 4 × 8 = 17 × 8 = 136

c) Giảm 54 đi 6 lần, rồi bớt đi 9 :

54 : 6 – 9 = 9 – 9 = 0

Bài 10:

Bài giải

Mẹ đã hái xuống số quả bưởi là :

75 : 3 = 25 (quả bưởi)

Trên cây còn lại số quả bưởi là :

75 – 25 = 50 (quả bưởi)

Đáp số : 50 quả bưởi

Bài 11:

Bài giải

Anh hơn em số tuổi là:

19 – 7 = 12 (tuổi)

Số tuổi của em khi anh 28 tuổi là:

28 – 12 = 16(tuổi)

Đáp số: 16 tuổi

Bài 12: 45 3 = 135 15 8 = 120

26 8 = 208 62 2 = 124

Bài 13:

y : 8 – 46 = 23

y : 8 = 23 + 46

y : 8 = 69

y = 69 × 8

y = 552

84 : y = 4

y = 84 : 4

y = 21

Bài 14:

Tóm tắt

Đội Một: 142 công nhân

Đội hai ít hơn đội Một: 38 công nhân

Cả hai đội: ….công nhân?

Bài giải

Đội Hai có số công nhân là:

142 – 38 = 104( công nhân)

Cả hai đội có tất cả số công nhân là:

142 + 104 = 246 (công nhân)

Đáp số: 246 công nhân

Bài 15*:

Bài giải

Bao thứ nhất có số ki-lô-gam đường là:

6 × 6 = 36(kg)

Bao thứ hai có số ki-lô-gam đường là:

7 × 7 = 49 (kg)

Cả hai bao có số ki-lô-gam đường là:

36 + 49 = 85 (kg)

Đáp số: 85kg đường

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!