Giải bài tập

A. Phonetics – trang 48 – Unit 6 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud

A. Phonetics – trang 48 – Unit 6. Viet Nam: Then And Now – Việt Nam Xưa Và Nay: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, tt read them aloud; Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud…
Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng..

1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, tt read them aloud.
Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.

Go away!

Bạn đang xem: A. Phonetics – trang 48 – Unit 6 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud

Keep working!

Straight ahead!

Don’t move!

Try it on!

Think twice!

Watch out!

Turn it off!

Don’t forget!

Put it down!

Come closer!

Key –

2. What would you say in each situation shown in the pictures? Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud.

Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu mệnh lệnh dưới mỗi bức tranh và sau đó đọc to.

 Key –

1. Keep silent!                       Keep working! OOo

2. Go ahead!                         Straightahead! OoO

3. Turn it off! OOO

4. Come here! 00                  Come closer! Ooo

5. Finish it! Ooo

6. Try it on! 000

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm A. Phonetics – trang 48 – Unit 6 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud” state=”close”]A. Phonetics – trang 48 – Unit 6. Viet Nam: Then And Now – Việt Nam Xưa Và Nay: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, tt read them aloud; Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud…
Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng..

1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, tt read them aloud.
Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.

Go away!

Keep working!

Straight ahead!

Don’t move!

Try it on!

Think twice!

Watch out!

Turn it off!

Don’t forget!

Put it down!

Come closer!

Key –

2. What would you say in each situation shown in the pictures? Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud.

Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu mệnh lệnh dưới mỗi bức tranh và sau đó đọc to.

 Key –

1. Keep silent!                       Keep working! OOo

2. Go ahead!                         Straightahead! OoO

3. Turn it off! OOO

4. Come here! 00                  Come closer! Ooo

5. Finish it! Ooo

6. Try it on! 000

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!